Het buitengebied is het werkterrein van onze rentmeesters en adviseurs. Daar is in de loop van vele jaren een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Rentmeester Gerard van Essen heeft in dienst van DLG ruim 6 jaar de BBL gronden verpacht. Op dit moment werkt hij o.a. voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een aantal andere grondeigenaren. Andere opdrachtgevers van ons kantoor zijn kleinere overheden en particulieren.

Het analyseren van bestaande pachtcontracten

Bij oude pachtcontracten en mondelinge overeenkomsten, ooit in goed vertrouwen opgesteld, dreigt de problematiek van opgebouwde rechten. De eigenaar van de grond kan mogelijk de grip op zijn eigendom verliezen. Bij een eventuele verkoop leidt dat tot onaangename verrassingen. Vandaar ons advies om contracten die al geruime tijd lopen, zo nu en dan onder de loep te nemen.

Sparringpartners in agrarisch beheer

Beschouw onze adviseur als uw sparringpartner. Gezamenlijk bepalen we de doelen voor de korte en lange termijn. De adviseur past de contracten en overeenkomsten daarop aan. Ook brengt hij de beperkingen en mogelijkheden van uw percelen in kaart. En wellicht maakt u aanspraak op een natuursubsidie.

Tijdelijk gebruik gronden

Gemeenten, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars kopen percelen grond voor nieuwe ontwikkelingen. Treedt er om welke reden dan ook een vertraging op, blijft die grond ongebruikt liggen. Een pachtcontract voor tijdelijk grondgebruik is een interessante optie. Daarmee wordt enerzijds voorkomen dat braak liggende grond de omgeving ontsiert, anderzijds levert de grond inkomsten op in de vorm van huur of pacht.

Goed advies

Laagdrempelige contracten, toekomstgerichte pachtovereenkomsten en flexibele afspraken vormen de basis voor een optimaal grondgebruik. Geïnteresseerd in onze aanpak? Neem contact op met Gerard (g.vanessen@aara.nl). Hij informeert u over een goede regeling. Gerard is beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en gecertificeerd taxateur voor woningen en het landelijke en agrarische vastgoed.