Planschade & nadeelcompensatie

De spelregels van planschade en nadeelcompensatie

Wat is planschade?
Planschade is schade veroorzaakt door een rechtmatig overheidsbesluit. Denk daarbij aan de wijziging
van een bestemmingsplan of een andere planologische maatregel, waardoor een perceel minder waard wordt.

Tijdspad en kosten
In de eerste plaats dient een claim binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard, te
worden ingediend. In sommige gemeenten worden bewoners vooraf geïnformeerd wanneer een bestemming
wordt gewijzigd, maar het is sowieso goed om de regionale pers in de gaten te houden. Daarnaast heeft de
overheid een drempel van  € 300,-- aan leges ingebouwd. Een bedrag dat de aanvrager bij toekenning van de
schade weer terugkrijgt.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is compensatie voor schade veroorzaakt door rechtmatig handelen van de overheid.
Bijvoorbeeld gederfd woongenot (geluidsoverlast) door langdurige bouwwerkzaamheden of omrijden als gevolg
van een langdurige weg- of brugafsluiting.
Een recent voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. 

Hoe kunt u planschade of nadeelcompensatie claimen?
Als u meent nadeel te ondervinden van een rechtmatig overheidsbesluit, bijvoorbeeld een planologische wijziging,
kan een deel van de schade voor vergoeding in aanmerking komen. U dient daarvoor een (planschade) verzoek in
te dienen. Nadat het planschade- of nadeelcompensatieverzoek is ingediend, brengt een onafhankelijke commissie
advies uit over het al of niet vergoeden van de schade en de hoogte van het bedrag. Op het schadebedrag wordt
altijd een forfait (normaal maatschappelijk risico) in mindering gebracht. Nu nog 2%, maar dat zal in de toekomst
mogelijk naar 5% gaan. 

Komt alle schade voor vergoeding in aanmerking?
Niet alle schade wordt zonder meer vergoed. Bovendien geldt voor iedereen het eerder genoemde forfait.

Schade die onder deze drempel blijft wordt niet vergoed. 

Steun van een specialist
Het indienen van een aanvraag tot planschade of nadeelcompensatie is werk voor vakmensen. Enerzijds om
e claim deskundig te onderbouwen, anderzijds om belanghebbenden te behoeden voor onnodige kosten omdat
de aanvraag bij voorbaat kansloos is. Onze rentmeesters zijn specialist op dat gebied. Rikus Aardema heeft
dikwijls zitting in schadebeoordelingscommissies van de overheid. 

Bel (0529 – 438 430) of email Rikus Aardema (r.aardema@aara.nl) of Gerard van Essen (g.vanessen@aara.nl).
Zij adviseren u over de haalbaarheid van een schadeclaim en helpen bij het onderbouwen van een schadebedrag.

Planschade voorkomen
Voor ontwikkelaars kan het raadzaam zijn om in het voortraject van hun plannen contact op te nemen met een planschadedeskundige voor een zogenaamde planschade risicoanalyse. Hij kan een inschatting maken van
mogelijke schadeclaims of in gezamenlijk overleg zoeken naar een alternatief, waardoor claims verminderd
of voorkomen kunnen worden.