Beheer van agrarische gronden

Het buitengebied is het werkterrein van onze rentmeesters en adviseurs. Daar is in de loop van vele jaren een
schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Rentmeester Gerard van Essen bijvoorbeeld beheerde in dienst van
DLG 7 jaar de zogeheten BBL gronden. Op dit moment werkt hij o.a. voor de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Andere opdrachtgevers van ons kantoor zijn kleinere overheden en particulieren.

Het analyseren van bestaande pachtcontracten 
Bij oude pachtcontracten en overeenkomsten, ooit in goed vertrouwen opgesteld, dreigt de problematiek van
opgebouwde rechten. De eigenaar van de grond kan mogelijk de grip op zijn eigendom verliezen. Bij een
eventuele verkoop leidt dat tot onaangename verrassingen. Vandaar ons advies om contracten die al geruime
tijd lopen, zo nu en dan onder de loep te nemen.

Sparringpartners in agrarisch beheer
Beschouw onze adviseur als uw sparringpartner. Gezamenlijk bepalen we de doelen voor de korte en lange termijn.
De adviseur past de contracten en overeenkomsten daarop aan. Ook brengt hij de beperkingen en mogelijkheden
van uw percelen in kaart. En wellicht maakt u aanspraak op een natuursubsidie.

Tijdelijk gebruik gronden
Gemeenten, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars kopen percelen grond voor nieuwe ontwikkelingen.
Treedt er om welke reden dan ook een vertraging op, blijft die grond ongebruikt liggen. Een pachtcontract voor
tijdelijk grondgebruik is een interessante optie. Daarmee wordt enerzijds voorkomen dat braak liggende grond de
omgeving ontsiert, anderzijds levert de grond inkomsten op in de vorm van huur of pacht.

Goed advies
Laagdrempelige contracten, toekomstgerichte pachtovereenkomsten en flexibele afspraken vormen de basis voor
een optimaal grondgebruik. Geïnteresseerd in onze aanpak? Neem contact op met onze rentmeester Gerard van Essen (g.vanessen@aara.nl). Hij informeert u over een goede regeling.
Gerard van Essen is beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en gecertificeerd taxateur.